verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  • Al de leveringen van koopwaar en/of uitvoering van werken zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Alleen bijzondere en uitdrukkelijke clausules, opgesteld en ondertekend door Camps bvba mogen afbreuk doen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk, met uitsluiting van de gedrukte voorwaarden opgenomen in de bestelbons of ieder ander document van de klant. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.
  • De klant verplicht zich ertoe aan Camps bvba een gemakkelijke toegang tot de werf en de werken te verlenen, dit alles op de klant zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Ingeval door toedoen of nalaten van de klant, Camps bvba gehinderd wordt in de uitvoering van de werken of de werken dient te staken, dan worden de hieruit voortvloeiende door Camps bvba extra gepresteerde uren doorgefactureerd aan de klant tegen het gangbare regietarief en dit in afwijking van de offertebepalingen. De hiermee verband houdende verplaatsingskosten zullen doorgefactureerd worden tegen een kilometertarief en dit eveneens in afwijking van de offertebepalingen. De klant heeft de verplichting om Camps bvba te verwittigen van elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens de levering / uitvoering van de werken, en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke hieraan zal Camps bvba geen enkele aansprakelijkheid dragen indien er zich alsnog problemen zouden voordoen die hiermee verband houden.
  • Al de aanbiedingen van Camps bvba zijn slechts geldig voor de in de offerte vermelde duur. De op de orderbevestiging en/of offerte voorkomende leveringstermijn wordt bij benadering opgegeven. Deze kan variëren. De opgegeven indicatieve leveringstermijnen kunnen onmogelijk enige vordering in schadevergoeding wegens laattijdige levering wettigen. Leveringen of uitvoeringen van werk buiten de gestelde termijn kunnen slechts na wederzijds schriftelijk akkoord het geheel of gedeeltelijk annuleren van een bestelling of een aanneming tot gevolg hebben. Alle gevallen van overmacht (o.a. werkstakingen, blokkades, bevelen van de overheid, laattijdige leveranciers,…..) bevrijden Camps bvba van elke verplichting t.o.v. de klant. De in de offerte vermelde eenheidsprijzen, evenals die opgegeven in deze factuur, werden vastgesteld op basis van de op heden geldende kostprijzen. Bij verhoging van de prijzen van het materiaal en/of lonen, behoudt Camps bvba zich het recht voor zijn verkoopprijzen aan te passen.
  • De verbintenissen aangegaan door de vertegenwoordigers van Camps bvba zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Camps bvba. Deze vertegenwoordigers zijn tevens niet bevoegd om inningen van rekeningen te doen en kunnen evenmin geldig kwijting verlenen, tenzij daartoe schriftelijk gemachtigd.
  • Eventuele beschadigingen en/of allerhande zichtbare gebreken aan de koopwaar worden gedekt door de inontvangstneming van de goederen, tenzij de klant – op straffe van verval – zijn klachten binnen de 24u na levering per aangetekend schrijven kenbaar maakt. Geen enkele klacht van de klant met betrekking tot zichtbare gebreken zal naderhand nog worden aanvaard. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de consument conform art. 1641 en art. 1649 quater e.v. B.W. Klachten betreffende de wijze van uitvoering der werken dienen – eveneens op straffe van verval – binnen 8 dagen bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van Camps bvba. Gebeurlijke beschadigingen aan de in uitvoering zijnde werken, blijven steeds voor risico van de klant. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen steeds op risico van de klant. Dit risico geldt zowel voor wat betreft het verlies als de beschadiging van de goederen. Camps bvba is enkel aansprakelijk voor zijn eigen grove fout dan wel voor de grove fout of het bedrog van zijn aangestelden. In elk geval is de aansprakelijkheid van Camps bvba ten opzichte van een niet-consument uit hoofde van de overeenkomst tussen de partijen beperkt tot de waarde van de geleverde goederen, met uitsluiting van alle andere kosten, vergoedingen en schadevergoedingen. Camps bvba is ten opzichte van een niet-consument in geen geval aansprakelijk in geval van incidentele schade of gevolgschade (onder meer maar niet exhaustief: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten).
  • Telkens de klant in gebreke blijft zijn verplichtingen na te leven, behoudt Camps bvba zich het recht voor de ontbinding van het contract te vorderen en de betaling van een schadevergoeding wegens contractbreuk, die – tenzij anders overeengekomen – forfaitair wordt bepaald op 35% van het bedrag van de verschuldigde koop- of aannemingsprijs. Ingeval Camps bvba overgaat tot geheel of gedeeltelijke verbreking, zal de consument gerechtigd zijn op eenzelfde vergoeding.
  • Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen door de opdrachtgever blijven de goederen de eigendom van Camps bvba, zelfs indien ze geïncorporeerd zijn. In geval van een niet- of laattijdige betaling kan Camps bvba deze ten allen tijde terugvorderen. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Camps bvba kunnen deze goederen dan ook niet aan derden worden overgedragen zolang ze niet volledig betaald zijn.
  • Al de facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Camps bvba. Het gebruik van wissels of kwijtschriften brengt geen afwijking mee aan de betalingsvoorwaarden. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest op van 10,5%. Bovendien zal de klant, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, alsdan tevens een verhogingsbeding dienen te betalen van 10,5% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,- en zonder dat wordt afgeweken van art. 1254 B.W. Elke vertraging in de betaling laat Camps bvba toe de uitvoering van de lopende bestelling te schorsen. Elk protest tegen de inhoud van de factuur dient – op straffe van verval – binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht van Camps bvba, met vermelding van de reden. In geval van niet-naleving door de klant van zijn betalingsverplichtingen, worden alle nog openstaande schulden die de klant heeft t.o.v. Camps bvba uit hoofde van de handelsrelatie met Camps bvba, ongeacht welke vorm deze schulden ook hebben aangenomen (hoofdsom, schadebeding, rente,….) opeisbaar. Camps bvba heeft het recht om op dat moment schuldvergelijking toe te passen tussen de door hem aan de klant verschuldigde bedragen, ongeacht of deze al opeisbaar zouden zijn, en het bedrag van de openstaande schuld van de klant anderzijds.
  • Elk geschil of eis voortvloeiend uit of i.v.m. huidige overeenkomst, hetzij betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering of verbreking ervan, zal uitsluitend worden beheerst door het Belgisch recht en zal worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Tongeren.
  • Anderstalige algemene voorwaarden zijn enkel ter informatie gegeven. De Nederlandse tekst is de enige rechtsgeldige.

location_on Truibroek 19 3945 Ham mail_outline info@campsbv.be phone +3211342858

Privacy
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x